బ్రేకింగ్ : భూమి వైపుగా భారీ గ్రహశకలం -హెచ్చరిస్తున్న నాసా

యుగాంతం అప్పుడా, ఇప్పుడా, ఎప్పుడు అంటూ ఎంతో మంది రకరకాల వాదనలు విన్పిస్తూ ఉంటారు. యుగాంతం జరగాలంటే ఆకాశం నుంచీ పెద్ద గ్రహ శకలం భూమిని గట్టిగా డీ కొడుతుందని, ఈ క్రమంలోనే యుగాంతం సంభవిస్తుందని అనే వాదన కూడా ఉంది. … Read More