జనసేనకి..పవన్ “మాతృమూర్తి”…..4 లక్షల విరాళం (వీడియో )

జనసేన పార్టీ కి జనసేనుడి తల్లి అంజనాదేవి 4 లక్షల విరాళాన్ని పార్టీ ఖర్చులకి గాను అందచేశారు..స్వయంగా ఆమె హైదరాబద్ లోని పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ చేతికి ఆ చెక్కుని రాసిచ్చారు. అనంతరం పవన్ కళ్యాణ్ తల్లి పాదాలకి … Read More