అమ్మాయిల్లో ఈ లక్షణాలు లేనివాళ్ళని చేసుకుంటేనే బెటర్…

ప్రతీ మనిషికి పెళ్లి అనేది జీవితంతో మరిచిపోలేని ఘట్టం. ప్రతీ అబ్బాయిలో తను చేసుకోబోయే  అమ్మాయి ఎలా ఉండాలనే ఊహలు, అభిప్రాయాలు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటాయి. జీవితంపై అవగాహన కలిగిన,మంచి అమ్మాయి భాగస్వామిగా దొరికితే అంతకంటే భాగ్యం మరొకటి ఉండదు. అయితే … Read More