త్రిఫల..వాడితే చాలు మీ ఆరోగ్యం పధిలం…

వాతం, పిత్తం, క‌ఫం ఈ మూడు మనిషి శరీరంలో సరైన స్థాయిలో ఉంటే మనకి ఎటువంటి రోగాలు మన దరిచేరవు కాని వాతం, పిత్తం, క‌ఫం వీటిలో ఏది సరిగా లేకపోయినా అవి ఆరోగ్యపరంగా మనిషి అనేక రకాలుగా అనరోగ్యుడిని చేస్తాయి. … Read More