నీటిని ఇలా త్రాగితే 103 రోగాలు మన జోలికి రావు…

మనిషికి ఆరోగ్యం కంటే ముఖ్యమైన అంశం మరొకటి లేదు కాని ఇప్పుడు ఉన్న ఉరుకులు పరుగుల  పరిస్థితులలో ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతున్నాము,కనీసం మనిషి శరీరానికి ఒకరోజుకు సరిపడే నీరుని కూడా తాగలేని పని వత్తిడిలో పడిపోయాం,మనం రోజువారి త్రాగే నీటిని సరైన … Read More