“మావటి తో ఏనుగు” ఎంత ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతుందో చూశారా….!!

మనుషులతో జంతువు లక్షల సంవ్సరాలుగా సహవాసం చేస్తున్నాయి. మనుషులకి జంతువులకు మధ్య ఉన్న ప్రేమ, అనుభందం అలాంటిది మరి. అయితే గజరాజులు మనుషులతో అత్యంత సహవాసం చేయడం అవి కూడా మనపై ప్రేమను చూపడం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. కానీ   … Read More