గంటకి అతడి సంపాదన…16 వేల కోట్లు..!!!

మనిషి రోజు సంపాదన ఎంత ఉంటుంది..మహా అయితే 300 నుంచీ మొదలవుతుంది వారి వారి సంపాదన పద్దతులు, బిజినెస్ లను బట్టి ఓ లక్ష వరకూ ఉంటుంది. కానీ ఓ వ్యక్తి సంపాదన ఏకంగా గంటకి కోటి రూపాయలు ఉండటం విన్నారా…?? … Read More